طاهر بومدرا – رئیس پیشین حقوق بشر یونامی

طاهر بومدرا – رئیس پیشین حقوق بشر یونامی bit.ly/…

https://www.besoyepirozi.com/index.php/supporters-speech-resistance/25635-طاهر-بومدرا-–-رئیس-پیشین-حقوق-بشر-یونامی

سر جفری رابرتسون – رئیس دادگاه ملل متحد برای سیرالئون

سر جفری رابرتسون – رئیس دادگاه ملل متحد برای سیرالئون bit.ly/…

https://www.besoyepirozi.com/index.php/supporters-speech-resistance/25634-سر-جفری-رابرتسون-–-رئیس-دادگاه-ملل-متحد-برای-سیرالئون

سخنرانی اینگرید بتانکور در کنفرانس عدالت

سخنرانی اینگرید بتانکور در کنفرانس عدالت bit.ly/…

https://www.besoyepirozi.com/index.php/supporters-speech-resistance/25633-سخنرانی-اینگرید-بتانکور-در-کنفرانس-عدالت

بی پرده – جدایی دین و دولت، قسمت دوم

بی پرده – جدایی دین و دولت، قسمت دوم bit.ly/…

https://www.besoyepirozi.com/index.php/exposing-terrorist-plots/25632-بی-پرده-–-جدایی-دین-و-دولت،-قسمت-دوم

مهمترین تحولات ایران در ۳۶۰ درجه – دهم آذر

مهمترین تحولات ایران در ۳۶۰ درجه – دهم آذر bit.ly/…

https://www.besoyepirozi.com/index.php/videos-analytic-programs/25631-مهمترین-تحولات-ایران-در-۳۶۰-درجه-–-دهم-آذر

آخرین تحولات جهان در ۲۰ دقیقه – دهم آذر

آخرین تحولات جهان در ۲۰ دقیقه – دهم آذر bit.ly/…

https://www.besoyepirozi.com/index.php/akhbare-20-daghigheh/25630-آخرین-تحولات-جهان-در-۲۰-دقیقه-–-دهم-آذر

تحولات سوریه : گسترش ابعاد جنایات رژیم اسد در حلب

تحولات سوریه : گسترش ابعاد جنایات رژیم اسد در حلب bit.ly/…

https://www.besoyepirozi.com/index.php/videos-news-syria/25629-تحولات-سوریه-گسترش-ابعاد-جنایات-رژیم-اسد-در-حلب

مصاحبه اختصاصی بریتا حاجی حسن ، رئیس شورای شهر حلب با سیمای آزادی

مصاحبه اختصاصی بریتا حاجی حسن ، رئیس شورای شهر حلب با سیمای آزادی bit.ly/…

https://www.besoyepirozi.com/index.php/articles-and-interviews/25628-مصاحبه-اختصاصی-بریتا-حاجی-حسن-،-رئیس-شورای-شهر-حلب-با-سیمای-آزادی

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه حکومتی پدیده شاندیز

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه حکومتی پدیده شاندیز bit.ly/…

https://www.besoyepirozi.com/index.php/iran-revolt-and-protest/25627-تجمع-اعتراضی-غارت-شدگان-موسسه-حکومتی-پدیده-شاندیز

گزارشی از مخاصمات باندهای رژیم بر سر حسابهای شخصی سردژخیم قضاییه خامنه ای

گزارشی از مخاصمات باندهای رژیم بر سر حسابهای شخصی سردژخیم قضاییه خامنه ای bit.ly/…

https://www.besoyepirozi.com/index.php/wolves-fighting-nezam/25626-گزارشی-از-مخاصمات-باندهای-رژیم-بر-سر-حسابهای-شخصی-سردژخیم-قضاییه-خامنه-ای